Գլխավոր / Գաղտնիության քաղաքականություն

Ընկերության գաղտնիության քաղաքականություն

14 փետրվարի 2018 թվական, քաղաք Մոսկվա

Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը (այսուհետև՝ Գաղտնիության քաղաքականություն) գործում է ամբողջ տեղեկատվության նկատմամբ, որը InoxMarket Բաց Բաժնետիրական ընկերությունը (115088, քաղաք Մոսկվա, փողոց, Ուգրեշսկայա, շենք 2, շին. 99, տարածք 14) կարող է ձեռք բերել օգտատիրոջից Ընկերության կայքից օգտվելու ժամանակ, որը տեղադրված է inoxmarket.ru դոմեյն անվամբ:

1. Տերմինների սահմանում

1.1 Սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ օգտագործվում են հետևյալ տերմինները.

1.1.1. "Ընկերության Կայքի վարչակազմ" (այսուհետև՝ Կայքի վարչակազմ),կայքի ղեկավարման համար պատասխանատու աշխատակիցներ, ովքեր հանդես են գալիս InoxMarket Բաց Բաժնետիրական ընկերության անունից, կազմակերպում են և (կամ) իրականացնում են տվյալների վերամշակումը, ինչպես նաև սահմանում են տվյալների մշակման նպատակները, մշակման ենթական տվյալների բովանդակությունը, գործողությունները (գործառույթները), որոնք իրականացվում են այդ տվյալների հետ:

1.1.2."Կայքի օգտատիրոջ տվյալներ" – ցանկացած տեղեկատվություն, որը ուղղակի կամ անուղղակի վերաբերվում է գրանցված կամ գրանցվող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձին (տեղեկությունների սուբյեկտին):

1.1.3. "Կայքի օգտատիրոջ տվյալների մշակում" – ցանկացած գործողություն (գործառույթ) կամ գործողությունների ամբողջություն (գործառույթների), որոնք կատարվում են ավտոմատացված համակարգերի միջոցով կամ առանց դրանց օգտագործման, որոնք ձեռք են բերվում կայքի միջոցով, ներառյալ հավաքումը, գրառումը, պահպանումը, ճշգրտումը (նորացումը, փոփոխությունը), տվյալները լրացնող անձի շահերից ելնելով դրանց օգտագործումը, ջնջումը, տվյալների ոչնչացումը:

1.1.4."Տվյալների գաղտնիություն" – Օպերատորի կամ այդպիսի տվյալներին մուտքային հնարավորություն ստացած այլ անձանց կողմից գաղտնիության պարտադիր պահպանում, առանց Օգտատիրոջ թույլտվության, համաձայնության կամ այլ իրավական հիմքերի դրանց տարածման կանխարգելում:

1.1.5."Ընկերության Կայքի օգտատեր (այսուհետև՝ Օգտատեր)" – Ինտերնետային ցանցի միջոցով Կայք ներթափանցելու հնարավորություն ունեցող և ընկերության կայքից օգտվող անձնավորություն:

1.1.6."Cookies" – տվյալների ոչ մեծ հատված, որը ուղարկվում է վեբ-սերվերի միջոցով և պահպանվում է օգտատիրոջ համակարգչի մեջ, որը համակարգչային հաճախորդը յուրաքանչյուր անգամ ուղարկում է վեբ-սերվերին HTTP հարցման միջոցով, երբ ցանկանում է բացել համապատասխան կայքէջը:

1.1.7. "IP-հասցե" – համակարգչային ցանցային միացված հանգույցի եզակի հասցե, որը տրամադրվում է IP արձանագրության համաձայն:

2. Ընդհանուր դրույթներ

2.1.Օգտատիրոջ կողմից Ընկերության կայքի օգտագործումը նշանակում է վերջինիս համաձայնությունը սույն Գաղտնիության քաղաքականությանը և Օգտատիրոջ տվյալների վերամշակմանը:

2.2. Գաղտնիության քաղաքականության պայմաններին չհամաձայնվելու դեպքում Օգտատերը պետք է դադարեցնի Ընկերության կայքի օգտագործումը:

2.3.Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը կիրառվում է միայն InoxMarket Բաց Բաժնետիրական ընկերության կայքի նկատմամբ: Ընկերությունը չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց կայքերի նկատմամբ, որոնց Օգտատերը կարող է մուտք գործել Ընկերության կայքում տեղադրված հղումների միջոցով:

2.4.Կայքի վարչակազմը չի ստուգում տվյալների հավաստիությունը, որոնք Օգտատերը տրամադրել է Ընկերության կայքի միջոցով:

3. Գաղտնիության քաղաքականության առարկան

3.1.Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանում է Կայքի վարչակազմի պարտավորությունները անձնական տվյալները չբացահայտելու և դրանց գաղտնիությունը պահպանելու եղանակները, որը Օգտատերը տրամադրում է Կայքում տեղադրված ձևաթուղթը լրացնելու միջոցով: Տվյալները կարող են ներառել հետևյալ տեղեկատվությունը.

  • Օգտատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանուն;
  • Օգտատիրոջ կոնտակտային հեռախոսահամար;
  • Էլեկտրոնային փոստի հասցեն (e-mail);
  • Օգտատիրոջ կազմակերպության անվանում:

3.3.Ընկերությունը պաշտպանում է տվյալները, որոնք կայք մուտք գործելիս ավտոմատ կերպով փոխանցվում են գովազդային հոլովակները դիտելու միջոցով, որոնցում տեղադրված են արտաքին վիճակագրության համակարգերի սկրիպտեր:

  • IP հասցե;
  • Տեղեկատվություն cookies-ից;
  • Տեղեկատվություն բրաուզերի վերաբերյալ (կամ այլ ծրագրի վերաբերյալ, որը թույլատրում է գովազդի դիտման հնարավորություն);
  • Ընկերության կայքի էջերում մուտքային թույլտվության ժամը;
  • Էջի հասցեն, որում տեղադրված է գովազդային բլոկը;
  • Ռեֆեր (նախորդ էջ հասցեն):

3.4.Ցանկացած այլ տեղեկատվություն, որը նշված չէ վերևում (օգտագործվող բրաուզերները, օպերացիոն համակարգերը և այլն), ենթակա են պատշաճ պահպանման և չհրապարակման, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք նախատեսված են սույն Գաղտնիության քաղաքականության 5.2.-րդ և 5.3.-րդ կետերում:

4. Օգտատիրոջ վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման նպատակը

4.1. Օգտատիրոջ վերաբերյալ տվյալները Կայքի վարչակազմը կարող է օգտագործել հետևյալ նպատակներով.

4.1.1.Ընկերության կայքում գրանցված Օգտատիրոջ նույնականացում, պատվերի ձևակերպման և (կամ) ապրանքի առուվաճառի պայմանագիրը inoxmarket.ru կայքի միջոցով, հեռահար կապի միջոցներով կնքելու նպատակով:

4.1.2.Օգտատիրոջը Ընկերության կայք անձնական օգտագործման մուտքի թույլտվություն տրամադրելու նպատակով:

4.1.3.Օգտատիրոջ հետ հետադարձ կապ հաստատելու նպատակով, ներառյալ Ընկերության կայքի օգտագործման վերաբերյալ ծանուցումների, հարցումների ուղարկում, ծառայությունների տրամադրում, Օգտատիրոջ հարցումների և պատվերների վերամշակում:

4.1.4.Ընկերության կայքի Օգտատիրոջը Պատվերի և Հայտի վերաբերյալ ծանուցումներ:

4.1.5.Վճարումների վերամշակում և ստացում, հարկերի կամ հարկային արտոնությունների հաստատում, վճարումների վիճարկում:

4.1.6. Օգտատիրոջը (նրա համաձայնությամբ) արտադրանքների նորամուծությունների, հատուկ առաջարկների, գների վերաբերյալ տեղեկատվության, նորությունների և Ընկերության անունից այլ տեղեկությունների տրամադրում:

4.1.7. Օգտատիրոջ համաձայնությամբ գովազդային գործունեության իրականացում:

5. Անձնական տեղեկատվության վերամշակման մեթոդները և ժամկետները

5.1.Կայքի Օգտատիրոջ տվյալների վերամշակումը իրականացվում է առանց ժամկետների սահմանափակման, ցանկացած օրինական եղանակով, այդ թվում՝ տեղեկատվական համակարգերում, օգտագործելով ավտոմատացված համակարգերը կամ առանց այդպիսի համակարգերի օգտագործման:

5.2.Օգտատերը համաձայնվում է, որ Կայքի վարչակազմը իրավունք ունի փոխանցել նրա անձնական տվյալները երրորդ անձանց, մասնավորապես՝ սուրհանդակային ծառայություններին, փոստայի կապի կազմակերպություններին, էլեկտրոկապի օպերատորներին, բացառապես Օգտատիրոջ պատվերը կատարելու նպատակով, որը գրանցվել է InoxMarket Բաց Բաժնետիրական ընկերության կայքի միջոցով:

5.3. Կայքի օգտատիրոջ տվյալները կարող են փոխանցվել Ռուսաստանի Դաշնության լիազոր պետական մարմիններին միայն Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ սահմանված հիմնավորումներով և կարգով:

5.4. Կայքի վարչակազմը ձեռնարկում է անհրաժեշտ կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցները, Օգտատիրոջ վերաբերյալ տեղեկատվությունը անօրինական կամ պատահական մուտքային թույլտվություններից, պատճենահանման, բաշխման, ինչպես նաև երրորդ անձանց այլ անօրինական գործողություններից պաշտպանելու համար:

5.5. Կայքի վարչակազմը Օգտատիրոջ հետ միասին ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները վնասների կամ օգտագործողների տվյալների կորստի կամ բացահայտման հետևանքով առաջացած այլ բացասական հետևանքները կանխարգելու համար:

6. Լրացուցիչ պայմաններ

6.1.Կայքի վարչակազմը իրավունք ունի փոփոխել սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը առանց Օգտատիրոջ համաձայնության:

6.2.Նոր Գաղտնիության քաղաքականությունը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կայքում հրապարակման պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Գաղտնիության քաղաքականության նոր խմբագրմամբ: